Asclepias viridiflora
Wand Milkweed

Family:  Asclepiadaceae:
Species:  
Asclepias viridiflora

Bloom Period: 
Size: 
 
Found: 
Peņasco
Perennial