Anisacanthus wrightii
Flame Acanthus

Family: Acanthaceae:
Species: Anisacanthus wrightii

Bloom Period: 
Size: 
Found: 
Peņasco
Perennial